0903.266.793

Archives

Home » icu

Đó là chuyển đổi khoa ICU có nhiều giường hồi sức được bố trí trong một không gian chung (kiểu cũ) thành một khoa ICU có nhiều buồng đơn tách biệt hẳn với nhau, mỗi buồng chỉ có một giường hồi sức (kiểu mới). Mô hình một khoa ICU mới bao gồm nhiều buồng đơn …

Read more